BotoStoreβ
Add to BotoStore
Biểu đồ Bot📈🤑Tradingview.com☁️

Biểu đồ Bot📈🤑Tradingview.com☁️

Check bằng cú pháp /bd cặp . Ví dụ /bd btcusd

What can do this bot?Bot kiểm tra biểu đồ (Coin,Forex,Stocks,...). Cú pháp /bd

Dùng lệnh /bd cặp muốn check
Ví dụ /bd btcusd

Bot Commands

A command must always start with the '/' symbol.

/bd
Để reset bot hoặc /bd (tên cặp dính liền vd: btcusd)
Share this bot
See also