BotoStoreβ
Add to BotoStore

رایتمن وبسایت تخصصی ویژه نخبگان ایران. روی مربع خاکستری درون دایره سمت راست، کلیک کنید

What can do this bot?اگر تا به حال فرصت های طلایی را فقط به خاطر بی خبری از دست دادید مطمئن باشید از این پس، با رایتمن از قافله عقب نخواهید ماند!
با رایتمن از گرنت ها و بورس های تحصیلی داخل و خارج، اپلای و ادامه تحصیل، جذب هیات علمی، دکتری بدون آزمون، آزمون های دکتری و ارشد و تغییرات احتمالی و ناگهانی، اخبار کنفرانس های معتبر و پایان نامه ها، اولویت های پژوهشی و امریه های سربازی و هرگونه فراخوان مهم دانشگاهی ایران به موقع و در کمتر از یک دقیقه آگاه می شوید.
شاید آن اتفاق بزرگ و سرنوشت ساز زندگی شما در گروی آن خبر باشد.

Successfully subscribed!
Use /stop to unsubscribe.

Create your own Telegram bot:
telegram.me/chatfuelbot?start=b-111092225

Bot Commands

A command must always start with the '/' symbol.

/site
www.rightman.ir
Share this bot
See also