BotoStoreβ
Add to BotoStore
Nguyễn Thành Tiến - Trainer

Nguyễn Thành Tiến - Trainer

Giám đốc tổ chức đầu tư NIK Capital.Chuyên gia huấn luyện đầu tư hàng đầu Việt Nam. Đã đào tạo trên 10.000 học viên các lớp cơ bản. Trên 1200 học viên các lớp học chuyên sâu.

Share this bot
See also